สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ

ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอ
สถานการณ์โรค
คำสั่ง/ประกาศ
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ท่าแซะ
แนวทางการดำเนินงานโครงการ 3 หมอ 3 มอบ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
จรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)